Yleistä

OnlineBackup Finland (palvelun tuottaja) tuottaa asiakkaille asiakkaan tilaaman varmuuskopiointipalvelun. Asiakkaalla tarkoitetaan sitä, jonka kanssa palvelun tuottaja on tehnyt sopimuksen. Yritysasiakkaalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, yritystä tai yhteisöä sopimuksen osapuolena. Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan muuta kuin yritysasiakasta.

Sopimuksen kohde ja syntyminen

Tällä sopimuksella sovitaan asiakkaan tietojärjestelmän, tietojärjestelmien tai näiden osan liittämisestä ja käyttöoikeudesta palvelun tuottajan varmuuskopiointipalveluun. Sopimus tulee voimaan, kun palvelun tuottaja on kirjallisesti hyväksynyt tilauksen tai asiakkaan tilauksen perusteella ryhtynyt tuottamaan palvelua. Palvelun tuottajalla on oikeus olla hyväksymättä tilaus, mikäli palvelun tuottajalla on siihen perusteltua syytä.

Palvelun tuottajan tehtävät ja vastuu

Palvelun tuottaja toimittaa asiakkaalle palveluun liittyvän ohjelmiston, käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan. Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa edellä mainittuja tunnisteita, jos viranomaisten määräykset tai televerkon palvelulliset tai muut tekniset syyt sitä vaativat. Palvelun tuottaja ilmoittaa muutoksista asiakkaalle hyvissä ajoin ennen muutosta.

Palvelun tuottaja vastaa televerkkonsa ja liittymiensä toiminnasta sekä palveluiden käytettävyydestä tietoliikennepalvelujen yleisen sopimusehdon mukaisesti. Palveluiden mahdolliset viat korjataan normaalina työaikana. Muuna aikana asiakkaan pyynnöstä suoritettu korjaus veloitetaan tuntiveloitustyönä. Palvelun tuottajalla on oikeus keskeyttää pääsy palveluun, jos se on välttämätöntä tietojärjestelmien tai televerkon asennus-, muutos-, tai huoltotöiden vuoksi.

Palvelun tuottaja ilmoittaa keskeytyksestä asiakkaalle etukäteen, mikäli mahdollista. Palvelun tuottaja vastaa omista huolimattomuudesta aiheutuneista välittömistä vahingoista. Palvelun tuottajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina yhden (1) kuukauden palvelun kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Välillisiä, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja palvelun tuottaja ei korvaa.

Palvelun tuottaja pyrkii kaikin keinoin säilyttämään asiakkaan tuottamat varmuuskopiotiedostot sellaisena, kuin käytetyt ohjelmistot ovat ne tallentaneet. Palvelun tuottaja ei kuitenkaan vastaa palvelun tuottamien varmuuskopioiden eheydestä, toimivuudesta tai saatavuudesta. Asiakkaalla on velvollisuus itse tarkistaa varmuuskopioiden ajastus, toimivuus ja palautus.

Palvelun tuottaja ei vastaa yhteistyökumppaneidensa palvelujen sisällöstä eikä Internet-tietoverkon kautta käytettävien palvelujen sisällöstä eikä toimivuudesta.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakas hankkii itse omalla kustannuksellaan kaikki Internet -palvelua varten tarvittavat laitteet ja internetyhteydet ja vastaa niiden toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse palvelun tuottajan toimintaa tai internetverkon liikennettä. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava palvelusta.

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat palvelutunnisteet siten, että nämä eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa ulkopuolisen käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Asiakas käyttää palveluita omalla vastuullaan. Jos asiakas tahallisesti käyttää viallisia tai häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, hän vastaa mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista. Asiakas vastaa verkolle tai palveluntuottajan palvelun tuottamista varten käyttämille laitteille tai ohjelmistoille tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttamista vahingoista.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimuksen ja näiden sopimusehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle. Palvelun tuottaja ei vastaa asiakkaan omien tai muualta kuin palvelun tuottajalta hankittujen ohjelmien toiminnasta. Palvelun käyttöä varten asiakkaalle luovutettujen ohjelmien käyttöoikeus rajoittuu kulloisenkin ohjelman ilmoittamiin käyttöoikeuksiin. Ottaessaan ohjelmat käyttöönsä asiakas hyväksyy ohjelmatuotteen valmistajan ja/tai jakelijan määrittelemät ehdot.

Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan atk-laitteen tai -järjestelmän suojaamisesta. Palvelun tuottaja ei vastaa internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevaan asiakkaaseen tai tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä ynnä muusta vastaavasta seikasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen sekä palveluun tieten tai tuottamuksellisesti tuomiensa atk-virusten yms. vastaavien seikkojen palvelun tuottajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Jos asiakas ilmoittaa palvelun tuottajan tuottamien palveluiden viasta, joka onkin asiakkaan laitteissa tai ohjelmissa, vastaa asiakas palvelun tuottajalle aiheutuneista kuluista.

Asiakas ei saa hyödyntää palveluita oman palvelunsa tai tuotteensa osana ilman palvelun tuottajan lupaa, eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluja. Asiakkaan nimi, katu- ja postiosoite ja vastuuhenkilö, jolla on oikeus edustaa asiakasta, on oltava aina palvelun tuottajan tiedossa. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää palvelun tuottajaa vastaan oikeusprosessin tai muun vaateen, joka kohdistuu asiakkaan toimintaan tietoverkossa, vastaa asiakas tästäpalvelun tuottajalle aiheutuvista kustannuksista.

Jos palvelua käytetään asiakkaan tieten lain- tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa palvelun tuottajaa tai sen good will´iä, asiakas vastaapalvelun tuottajalle aiheutuneesta vahingosta. Palvelun tuottaja ei tarkista tietoliikenneverkoissaan välitettyjen tiedostojen sisältöä eikä lainmukaisuutta eikä siten vastaa niistä.

Maksut

Asiakas maksaa palveluista ja sen käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Verotuskäytännöstä, lainsäädännöstä tai muusta vastaavasta seikasta aiheutuvat hinnanmuutokset tulevat voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta.

Laskut on maksettava niissä mainittuna eräpäivänä. Mikäli maksu viivästyy, on palvelun tuottajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorko sekä perimismaksu.

Yritysasiakkaan viivästyskorko on 16%, kuluttaja-asiakkaiden viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Jos maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta, palvelun tuottajalla on oikeus estää palveluiden käyttö. Palvelun tuottajalla on oikeus periä maksu käytön uudelleen aloittamisesta. Palvelun tuottaja varaa oikeuden muuttaa palveluiden hintaa ja hinnoittelurakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnaston muutoksista yhtä kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan hinnankorotuksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi.

Palvelujen ja sopimusehtojen muuttaminen

Palvelun tuottajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelun tuottajalla on oikeus parantaa, täydentää, muuttaa tai poistaa palveluiden ominaisuuksia, palveluja ja palveluaikoja sekä muuttaa näitä ehtoja. Palvelun tuottaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

Asiakkaille ilmoitetaan muuttuneista sopimusehdoista ja palvelun olennaisesta muutoksesta kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on kahden viikon ajan muutoksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Palveluihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta.

Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman palvelun tuottajan suostumusta siirtää tätä sopimusta edelleen. palvelun tuottajalla on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle yhtiölle ilmoittamatta siitä asiakkaalle.

Ylivoimainen este

Sopijapuoli vapautuu velvoitteestaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen ja niiden käyttämättä jättäminen johtuu sellaisesta sopimuksen täyttämisen estävästä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattuneesta epätavallisesta ja asiaan vaikuttaneesta tapahtumasta, jota sopimuspuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimuspuolista riippumaton, eikä sen vaikutusta voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, tulipalo, lakko tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan kuin tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Näistä poikkeavista olosuhteista on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle kuin myös silloin, kun olosuhde lakkaa.

Erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään sopimaan ensisijaisesti neuvottelemalla suullisesti tai kirjallisesti. Erimielisyydet, joita ei voida osapuolten kesken sopia, käsitellään Tuusulan käräjäoikeudessa.

Voimassaolo

Sopimus on voimassa sovitun mukaisesti 3, 6 tai 12 kuukautta kerrallaan ja jatkuu laskutus- ja sopimuskauden viimeiseen päivään asti. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli ei noudata näitä sopimusehtoja. Palvelun tuottajalla on oikeus purkaa sopimus etenkin, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta; Asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan tai asiakas on todettu ulosmittauksessa varattomaksi; Asiakas häiritsee muuta tietoliikennettä tai muita käyttäjiä; Asiakas käyttää Internet -palveluja ja/tai Internet-tietoverkkoa laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan; Asiakkaan palvelut suljetaan teleliikennepalvelujen yleisten sopimusehtojen perusteella; Asiakas käyttää Internet -palvelua viranomaisen tai kolmannen osapuolen mielestä laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Lisäksi palvelun tuottajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin haittaa palvelun tuottajalle tai, jos palvelun tuottaminen aiheuttaa palvelun tuottajalle kohtuuttomia kustannuksia.

Nämä ehdot ovat voimassa 19.9.2007 lähtien.


  • Onlinebackup.fi
    4,00 € / kk / alk.6,90 €
    Todella helppokäyttöinen suomenkielinen ohjelma varmistaa tiedostosi ja sähköpostisi ajastetusti. OnlineBackup.fi on verkkopalvelu, joka varmuuskopioi tärkeät tiedostosi turvallisessa palvelinkeskuksessa sijaitsevalle varmistuspalvelimelle.
  • Onlinebackup pro
    19 € / kk / alk.22 €
    Todella helppokäyttöinen suomenkielinen ohjelma varmistaa tiedostosi ja sähköpostisi ajastetusti. OnlineBackup.fi on verkkopalvelu, joka varmuuskopioi tärkeät tiedostosi turvallisessa palvelinkeskuksessa sijaitsevalle varmistuspalvelimelle.

Hosting